Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sil-tech.com.pl

Właścicielem sklepu internetowego sil-tech.com.pl jest: Best Nails Jolanta Nurczyk, Robotnicza 5/29, 05-800 Pruszków NIP: 6040112731

Adres korespondencyjny Sklepu internetowego to: Sil-Tech, Robotnicza 5/29, 05-800 Pruszków

Pozostałe dane kontaktowe: adres e–mail: biuro@sil-tech.pl, numer telefonu kontaktowego (+48) 723 024 035 (pn-pt 08:00 - 16:00)

Konto bankowe Sklepu internetowego: 

 

Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 

Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności danego Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej.

Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zalogowanego do Mojego Konta.

Dzień roboczy –dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie Ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na otrzymywanie Newslettera.

Klient – (1) osoba fizyczna, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także (2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda powinna zostać przesłana na adres: Best Nails Robotnicza 5/29, 05-800 Pruszków oraz jako skan na emaila biuro@sil-tech.pl

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcie Umowy Sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

Moje Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Klient ma możliwość w szczególności składania Zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez sil-tech.com.pl (dalej również „Konto”). Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.

Newsletter – Usługa, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji, w szczególności o Towarach, Sklepie internetowym, w tym nowościach i Promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.

Oferta – treść oznaczona jako podsumowanie Zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu Towaru do Koszyka.

Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego Towaru.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego sil-tech.com.pl określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów związane z korzystaniem z Usług oraz z zawieraniem Umów Sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sklep internetowy/Sklep sil-tech.com.pl – serwis internetowy należący do Właściciela sklepu internetowego Best Nails na stronie www.sil-tech.com.pl Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z Best Nails umów sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Gumoland.pl  na podstawie złożonych przez Klienta Zamówień.

Sprzedawca – Best Nails Jolanta Nurczyk, Robotnicza 5/29, 05-800 Pruszków NIP: 6040112731

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa, w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez takiego Klienta Towarów do Koszyka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez takiego Klienta Zamówieniach w Sklepie internetowym. Sprzedawca jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą Usługi.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj, liczbę Towarów, dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu internetowego, Usług lub zawierających Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem rozdziału X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami). W przypadku Klientów nie będących Konsumentami pierwszeństwo zastosowania przed innymi postanowieniami Regulaminu ma rozdział X Regulaminu.
 2. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego (w zależności od dostępności takiej funkcjonalności);
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 5. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Umowa Sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanej w rozdziale III Regulaminu.
 6. Głównym przedmiotem świadczenia na podstawie Regulaminu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie internetowym po promocyjnych cenach.
 7. Sklep sil-tech.com.pl dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 8. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa producent Towarów, którym nie jest Sprzedawca.
 9. Klient może porozumieć się ze Sklepem sil-tech.com.pl, za pośrednictwem telefonu (+48) 723 024 035  (pn-pt 08:00 - 16:00), poczty elektronicznej e-mail biuro@sil-tech.pl
 10. Klient w przypadku kontaktu telefonicznego ponosi koszty połączenia według stawek wybranego przez niego operatora.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., dalej również „Ustawa o prawach konsumenta”.
 12. Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 

 1. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa stron www: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script. Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego nieodpłatnie następujące Usługi na rzecz Klientów:
  • Konto;
  • umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
  • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  • umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  • umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego;
  • Newsletter;
  • dokonywanie rezerwacji Towarów  (w zależności od dostępności takiej funkcjonalności).
 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji (potwierdzenie założenia Konta). Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym.
 5. Klient może założyć Konto w toku procesu zakupu Towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu Towaru w Sklepie internetowym.
 6. Utworzenie Konta w Sklepie internetowym przebiega w sposób następujący: Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, datę urodzenia. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie konta użytkownika. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta w Sklepie internetowym.
 7. Poza podaniem danych osobowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności, tj. poprzez akceptację oświadczenia o treści: „Akceptuję Regulamin sklepu internetowego sil-tech.com.pl i Politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Best Nails Jolanta Nurczyk. z siedzibą w 05-800 Pruszków ul. Robotnicza 5/29 w celu rejestracji konta i obsługi transakcji oraz na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym z Best Nails. W zakresie realizacji zamówień (np. kurierzy). Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie, a także realizację zamówień.
 8. Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika Sklepu internetowego, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin sklepu internetowego sil-tech.com.pl i Politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych...” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego www.sil-tech.com.pl.pl zakładka: Uwierzytelnianie/Zarejestruj się oświadcza i potwierdza, że:
  • podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 9. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, możliwe jest dodanie adresu do doręczeń, uzyskiwanie bonów, tworzenie listy życzeń (ulubionych Towarów), dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym.
 10. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres biuro@sil-tech.pl lub w formie pisemnej na adres: Best Nails, Robotnicza 5/29, 05-800 Pruszków. Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru Towaru do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.sil-tech.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności, jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru Towaru przez kuriera, w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.
 12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w udostępnionych w ramach Sklepu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu internetowego;
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl